Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

защита на личните данни

Основни принципи при обработка на лични данни от „Биг Суит“ ЕООД


Скъпи клиенти,
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни и се стремим да Ви предоставим изчерпателна информация за тяхното обработване. С настоящото целим да Ви информираме, че обработваме Ваши лични данни в случаите, в които:
• се свържете с нас;
• започнем преговори за сключване на договори; и/или
• вече съществуват договорни отношения с нас.
При обработване на лични данни се съобразяваме с Общия регламент относно защита на личните данни на Европейския съюз и свързаното със защита на личните данни национално законодателство.
По-долу ще намерите кратка информация относно това:

1. Как събираме Вашите лични данни и какви категории данни използваме?
2. Какви са целите и правните основания за обработването?
а. За изпълнение на договорни задължения (член 6, параграф 1, буква „б” от ОРЗД)
б. За изпълнение на законови задължения (член 6, параграф 1, буква „в” от ОРЗД)
в. За защита на легитимни интереси (член 6, параграф 1, буква „е” от ОРЗД)
3. Колко дълго се съхраняват данните?
4. Длъжни ли сте да предоставите данните?
5. Какви права имате в качеството си на субект на данни?
6. Кой е администратор на лични данни?

1. Как събираме Вашите лични данни и какви категории данни използваме?
В повечето случаи събираме лични данни от самите Вас. Въпреки това лични данни е възможно да бъдат получени и от други дружества, институции или трети лица (например кредитни институции, държавни органи и др.).
Относими лични данни могат да бъдат: информация за самоличността (например три имена, адрес и други данни за контакт, дата и място на раждане, както и националност); данни, позволяващи легитимиране и идентификация (например извлечения от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, данни от личната карта, спесимен от подпис); данни, свързани с изпълнението на договорни задължения (например данни за плащания, данни за поръчки).
2. Какви са целите и правните основания за обработването?
а. За изпълнение на договорни задължения (член 6, параграф 1, буква „б” от ОРЗД)
Целтите на обработването на данни са свързани с преддоговорните отношения (например преговори между страните) и впоследствие с изпълнение на задълженията по сключените договори.
В това отношение се включват по-конкретно случаите, в които поръчате от нас съответни стоки и артикули, които желате да Ви бъдат доставени до посочения от Вас адрес.
б. За изпълнение на законови задължения (член 6, параграф 1, буква „в” от ОРЗД)
Целите на обработването на данни произтичат в отделни случаи от законови изисквания.
в. За защита на легитимни интереси (член 6, параграф 1, буква „е” от ОРЗД)
Може да е необходимо обработване на предоставените от Вас лични данни извън действителното изпълнение на договора. Легитимни интереси тук са предявяването на правни претенции; защитата срещу искове; контролът на физическия достъп и на достъпа до данни; предотвратяването на престъпления и др.
3. Колко дълго се съхраняват данните?

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на горепосочените цели. Относими тук са нормативно установените задължения за съхранение по Закона за счетоводството (ЗС) и Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които предвиждат съхранение до единадесет години.
4. Длъжни ли сте да предоставите данните?
В рамките на нашите отношения е необходимо да предоставите лични данни, които са необходими за възникване, изпълнение и приключване на договорните правоотношения, респективно за изпълнение на свързаните с тях права и задължения, за чието събиране сме задължени по закон или имаме право поради легитимни интереси.
5. Какви права имате в качеството си на субект на данни?
При заявяване имате право да получите безплатно информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни. Когато са налице законови предпоставки имате право на коригиране и изтриване на тези лични данни, право на преносимост на данни и право на ограничаване на обработването. Когато обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие, имате право по всяко време да оттеглите това съгласие с действие занапред.
6. Кой е администратор на лични данни?
Администраторът на лични данни е „Биг Суит“ ЕООД, с което започвате или осъществявате делови отношения.